Mở lớp bồi dưỡng kế toán kiểm toán, thuế, cập nhật kiến thức tài chính…
  • Tổ chức các khoá học về bồi dưỡng cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, thuế và kiểm toán theo đúng với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Quốc tế theo hình thức tập trung hoặc tại doanh nghiệp;
  • Tổ chức các khoá đào tạo về kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
  • Đào tạo nghiệp vụ kiểm toán nâng cao cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.