• Tư vấn hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phức tạp, kiểm tra xử lý các tồn đọng trong công tác kế toán;
  • Kiểm tra chứng từ, ghi sổ sách kế toán cho doanh nghiệp. Soát xét báo cáo tài chính;
  • Tư vấn tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán;
  • Tuyển chọn nhân viên kế toán và kế toán trưởng cho các doanh nghiệp;
  • Cung cấp tài liệu văn bản về chế độ kế toán cho các doanh nghiệp;
  • Đăng ký chế độ kế toán với Bộ Tài chính.