• Kiểm toán báo cáo tài chính thường niên cho các loại hình doanh nghiệp;
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư thực hiện hoàn thành;
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ
  • Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất;
  • Kiểm toán hoạt động;
  • Kiểm toán tuân thủ
  • Kiểm toán thực hiện tỷ lệ nội địa hoá;
  • Kiểm toán thông tin tài chính.