Dịch vụ tư vấn tài chính
 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng Quy chế tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế  tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành Công ty;
 • Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp;
 • Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự
 • Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.
Dịch vụ tư vấn thuế
 • Trợ giúp lập tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu đối với các nhà thầu nước ngoài;
 • Tư vấn thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Giải đáp vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp;
 • Cung cấp tài liệu văn bản về thuế cho các doanh nghiệp;
 • Lập hồ sơ thủ tục về xin miễn, giảm thuế. Thay mặt Doanh nghiệp thực hiện dịch vụ lập hồ sơ, thủ tục, hoàn thuế.
Dịch vụ tư vấn và định giá tài sản
 • Dịch vụ xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cho việc chuyển đổi hình thức sở hữu công ty, tham gia thị trường chứng khoán, tham gia góp vốn liên doanh, hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Tư vấn lập, lựa chọn phương án cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;
 • Và các dịch vụ hỗ trợ chuyên ngành khác theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Các dịch vụ liên quan về tài chính, kế toán, thuế
 • Tư vấn lập dự toán giá trị công trình XDCB;
 • Tư vấn lập quyết toán giá trị công trình XDCB hoàn thành;
 • Tư vấn xét thầu;
 • Tư vấn xác định giá trị tài sản, máy móc thiết bị
 • Tư vấn quản lý;
 • Tư vấn đầu tư.