Văn Bản Kế Toán và Kiểm Toán

Mở rộng phạm vi thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Giao Tổng cục Thuế căn cứ hệ thống công … Continue Reading »

Tải Về

Bổ sung điều kiện chọn doanh nghiệp ủy thác kiểm toán Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp (DN) thực hiện kiểm toán bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/9/2017. Theo đó, bổ sung điều kiện về nhân sự đối với DN kiểm toán để được chọn thuê … Continue Reading »

Tải Về