Văn Bản Kế Toán và Kiểm Toán

03 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Theo đó, các doanh nghiệp sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ: – Công ty niêm yết. – Doanh nghiệp mà nhà nước sở … Continue Reading »

Tải Về

Thời gian thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước Ngày 20/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Theo đó, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn … Continue Reading »

Tải Về

Cắt giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nổi bật là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, Nghị định sửa đổi một số nội dung nổi bật … Continue Reading »

Tải Về

Mở rộng phạm vi thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Giao Tổng cục Thuế căn cứ hệ thống công … Continue Reading »

Tải Về

Bổ sung điều kiện chọn doanh nghiệp ủy thác kiểm toán Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp (DN) thực hiện kiểm toán bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/9/2017. Theo đó, bổ sung điều kiện về nhân sự đối với DN kiểm toán để được chọn thuê … Continue Reading »

Tải Về