Văn Bản Về Xây Dựng

Sửa đổi nhiều quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đây là nội dung tại Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 sửa đổi, bổ sung 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, những Thông tư về quản lý chi phí đầu tư … Continue Reading »

Tải Về

Ban hành mới Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.Theo đó hệ thống này gồm 33 chỉ tiêu và thuộc 4 nhóm: Hoạt động đầu tư xây dựng; Phát triển đô thị và nông … Continue Reading »

Tải Về

Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư cụ thể thay đổi quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức. Nghị định 42/2017/NĐ-CP có một số điểm mới về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của … Continue Reading »

Tải Về

Điều chỉnh nguyên tắc tạm ứng vốn dự án sử dụng NSNN Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 108/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, nguyên tắc tạm ứng vốn … Continue Reading »

Tải Về

Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào … Continue Reading »

Tải Về

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Tải Về

Hướng dẫn mới về quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình Ngày 20/9/2017, Bộ xây dựng ban hành Quyết định 964/QĐ-BXD thay thế Quyết định 1129/QĐ-BXD công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, hướng dẫn việc quy đổi chi phí xây dựng công … Continue Reading »

Tải Về