Số điện thoại hỗ trợ:
 1. 0934 994430
 2. 0905 477365
Địa chỉ gmail.com:
 1. ngoctoantdkdanang@gmail.com
 2. minhhatltdk@gmail.com
Các Website liên kết:
 1. VACPA ( Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam): http://www.vacpa.org.vn
 2. Thư viện pháp luật: http://thuvienphapluat.vn/
 3. Cục thuế TP.HCM: http://www.hcmtax.gov.vn
 4. Bộ tài chính: http://mof.gov.vn
 5. Ủy ban chứng khoán nhà nước: http://ssc.gov.vn
 6. Ngân hàng nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn
 7. Báo tuổi trẻ: http://tuoitre.vn/
 8. Báo vnexpress: http://vnexpress.net/