Tin Nội Bộ

Theo đó, các loại hợp đồng được đăng ký theo yêu cầu bao gồm: – Hợp đồng thuê tài sản có thời hạn từ một năm trở lên hoặc hợp đồng có thời hạn thuê tài sản dưới một năm, nhưng các bên giao kết hợp đồng thỏa thuận về việc gia hạn và tổng … Continue Reading »