TT 176/2016/TT-BTC được ban ngày ngày 31/10/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC hướng dẫn xử phát vi phạm hành chính về hóa đơn. Có hiệu lực từ 15/12/2016.

Tải Về